Õpilase vastuvõtmise Häädemeeste Keskkooli otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Häädemeeste Keskkooli direktori 22.11.2011 käskkirjaga nr 1.1-1/31 kinnitatud “Häädemeeste Keskkooli vastuvõtmise korrale”.

1. Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ loetletud dokumentidega. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel.
2. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Häädemeeste Keskkooli kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti aadressile kool@haademeeste.edu.ee.

Esitatavad dokumendid 1. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2. koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus);
3. Taotlus lapse 1. klassi astumiseks.

Lapsevanema meelespea leiate sellelt LINGILT.