KiVa juhtumite lahendamine


* Kui on tekkinud kahtlus või mõni õpilane on rääkinud, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi. Selleks on õpetajate toas olemas eeluuringu ankeedid.
* KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile.
* Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Meie koolis kasutatakse KiVa vastanduvat meetodit. Toimuvad eravestlused ohvriga, kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga, ohvri soovi arvestades rühmavestlus kiusaja ja ohvriga.
* Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
* Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetmeid:

 1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise
  lõpetamiseks
 2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga
 3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures
 4. aste – juhtumi üle andmine politseile

  Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole
  andnud tulemusi.

  Kõik vestlused dokumenteeritakse.