2023/24 õppeaasta õpilasesindusse kuuluvad õpilased:

President: Evelin Kurm

Sekretär/ asepresident: Katrin Kurm

Kunstnikud: Marcus Maddison, Anette-Marie Õis, Alison Moora

Liikmed:

 1. klass: Arthur Arumäe, Romer Muhu, Freddy Kasvandik
 2. klass: Bairon Moora, Johanna Kallas
 3. klass  Kristiana Murulauk, Grettelis Vesik, Grethe-Liis Kangruoja
 4. klass Nora Varik, Katry-Mary Burk
 5. klass  Karolin Saarts, Ragnar Pesor, Oskar Klein
 6. klass  Marcus Maddison, Laura Laine, Karola-Maret Kivimurru
 7. klass  Anette-Marie Õis
 8. klass Katrin Kurm, Evelin Kurm
 9. klass Alison Moora

Õpilasesinduse dokumendid (jagatud kaust)

Õpilasesinduse põhimäärus

*Põhimäärus on alla laetav .doc formaadis

Kinnitatud direktori 30.12.2016
käskkirjaga nr 1.1-1/17

HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

 1. Üldsätted
  • Häädemeeste Keskkooli Õpilasesinduse (edaspidi ÕE) tegevuse kaudu väljendub õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
  • Häädemeeste Keskkooli ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mis moodustatakse üheks õppeaastaks 4. – 12. klassi õpilastest, igast klassist 2 – 4 esindajat. ÕE liikmed valivad enda seast presidendi ja asepresidendi.
  • ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli kodukorrast, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, ÕE põhimäärusest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja heast tavast.
  • ÕE ei ole juriidiline isik.
  • ÕE põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ja kinnitab direktor.
 2. Eesmärgid
  • ÕE eesmärgid on:
   • õpilaste huvide organiseeritud väljendamine ja kaitsmine;
   • aidata kaasa õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
   • aktiviseerida õpilaste tunni- ja koolivälist tegevust;
   • kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
   • ühendada kooli õpilasi ühisürituste kaudu, aidata kaasa õpilaste omavahelisele koostööle;
   • vahendada õpilaste probleeme kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilaskonna vahel;
   • arendada suhteid teiste koolidega;
   • esindada kooli õpilastasandil väljaspool kooli.
 1. Õpilasesinduse õigused
  • Osaleda kooli õppetöö ja tegevuste organiseerimisel;
  • Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
  • Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
  • Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
  • Läbi viia küsitlusi ja analüüsida nende tulemusi, millest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
  • Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
  • Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
  • Saada juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  • Osaleda hoolekogu ja õppenõukogu töös.
 2. Õpilasesinduse kohustused
  • Järgida Häädemeeste Keskkooli põhikirja ja kodukorda, samuti pidada kinni kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest;
  • Informeerida õpetajaid ÕE tegevustest õppenõukogu koosolekutel;
  • Informeerida kaasõpilasi ÕE tegevusest ja otsustest;
  • Kaitsta objektiivselt õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees;
  • Vastutada enda korraldatud ürituste eest;
  • Olla eeskujuks kaasõpilastele;
  • Tagada ÕE järjepidevus.
 3. Töökord
  • ÕE infovahetunnid toimuvad kord nädalas;
  • ÕE koosolekud kutsutakse kokku vähemalt 1 kord kuus;
  • ÕE liikmed valivad endi hulgast lihthäälte enamusega presidendi ja asepresidendi;
  • ÕE liikmete ja presidendi volituste kestvus on 1 õppeaasta;
  • Vajaduse korral president esindab õpilaskonda aktustel jm üritustel;
  • Presidendi puudumisel on asepresident tema täieõiguslik esindaja;
  • Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed, kui
   • president ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel;
   • presidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele või kooli põhimäärusele või president rikub või ei arvesta ÕE volitusi või ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
  • ÕE koosolekuid juhatab ja viib läbi ÕE president või asepresident;
  • ÕE tööd koordineerib huvijuht.
 4. Põhimääruse vastuvõtmine, jõustumine ja muutmine
  • Põhimäärus võetakse vastu ÕE koosolekul, kui selle poolt on hääletatud 3/4 õpilasesinduse koosseisust;
  • Põhimäärus jõustub pärast seda, kui kooli hoolekogu on selle heaks kiitnud ning kooli direktor selle kinnitanud;
  • Põhimäärust võib muuta ÕE koosoleku vastava otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud 3/4 ÕE koosseisust. Muudatused jõustuvad pärast seda, kui hoolekogu on need heaks kiitnud ja kooli direktor kinnitanud.
 5. Tegevuse lõpetamine
  • Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president või vähemalt pooled ÕE liikmetest või kooli juhtkond;
  • ÕE tegevus lõpetatakse, kui selle poolt hääletab 2/3 ÕE liikmetest;
  • ÕE tegevuse lõpetamiseks esitatakse ÕE liikmete poolt kirjalik avaldus kooli direktorile;
  • Otsuse tegevuse lõpetamise kohta kinnitab kooli direktor.