KINNITATUD
direktori 03.12.2018. a. käskkirjaga
nr 1.1-1/11
Küsitluse eesmärk on: suunata õpilast analüüsima ennast, hindama ja kavandama oma tegevusi

ARENGUVESTLUSE KÜSIMUSTIK GÜMNAASIUMIS               

Abistavad küsimused ÕPILASELE arenguvestluseks ettevalmistamisel

NB! Küsimused on kooliastme kohta, õpetaja teeb igal aastal valiku küsimustest vastavalt vajadusele.

ÕPILASE NIMI…………………………………………………………

Küsitluslehe täitmise kuupäev…………………..

Palun hinda ennast 10-palli süsteemis

Omadus, oskus Õpilase enesehinnang
Olen enesekindel, austan ennast  
Julgen oma arvamust avaldada  
Käitun viisakalt, jälgin üldtunnustatud käitumisnorme

 

 
Olen kohusetundlik

 

 
Vastutan oma tegude eest

 

 
Mul on süstemaatilised iseseisvad töö- ja õpiharjumused

 

 
Oskan teha oma õppimises valikuid

 

 
Mul on teadustöö tegemise põhioskused

 

 
Mul on infotöötlusoskused

 

 
Mul on mitmekülgsed, väljakujunenud huvid

 

 
Mul on tervislikud eluviisid

 

 
Tegelen järjepidevalt kehalise tegevusega

 

 
Mul on algatusvõimet

 

 
Mul on head koostööoskused

 

 
Olen positiivne, hea huumorisoonega

 

 
Olen praktiline, oskan rahaga ümber käia

 

 
Oskan oma aega planeerida

 

 
Oskan puhata

 

 

Mis valmistab Sulle koolis rõõmu?

 

Kuidas oled saanud kasulik olla koolile, kogukonnale (KHTT)?

 

Mis tundub Sulle õppimise juures kõige huvitavam?

 

Mis Sulle õppimise juures kõige vähem meeldib?

 

Kas Sinu hinded näitavad tegelikke teadmisi ja oskusi ning vastavad Sinu võimetele?

 

Millistes ainetes oled edukas?

 

Millistes ainetes ilmnevad raskused?

 

Mida teed, et paremaid tulemusi saada?

 

Millised olid sinu suurimad saavutused eelmisel õppeaastal? Püüa välja tuua 2 – 3 saavutust.

1.

2.

3.

Nimeta õppeained, mis sulle kõige rohkem meeldivad. Põhjenda, miks need meeldivad.

 

 

Nimeta õppeained, mis sulle kõige rohkem raskusi valmistavad. Mis on sinu arvates selle põhjuseks?

Kuidas saaksid ise oma õppeedukust parandada?

 

Millist abi ootad õpetajatelt?

 

Milliseid iseloomuomadusi enda juures hindad, millistega ei ole rahul?

 

Millised huvid ja harrastused aitavad Sul ennast arendada?

 

Mida Sa koolis muudaksid, kui see sõltuks Sinu soovist?

 

Mida sooviksid muuta enda juures, et edaspidi veelgi edukam/tulemuslikum olla?

 

Millised plaanid on Sul pärast keskkooli?

 

Plaanid tulevikuks?

 

Mis aitab Sul nende eesmärkide suunas liikuda?

 

Kas Sul on töökogemusi (suvine töö, töövarjuks olemine)? Kas need on abiks tulevaste plaanide elluviimisel?

 

Millised on sinu plaanid sellel õppeaastal? Püüa seada endale 2 – 3 eesmärki.

1.

2.

3.

Õpilase allkiri:…………………………………………………

Õpetaja allkiri:…………………………………………………

Lapsevanema allkiri:…………………………………………..