HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

MÄÄRUS nr 10

Häädemeeste 28. juuni 2011

Häädemeeste valla üldhariduskoolide hoolekogude  moodustamise kord ja hoolekogude töökord

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

 

§. 1 Üldosa

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on üldhariduskooli õpilaste, pedagoogide, Häädemeeste valla kui kooli pidaja, õpilaste vanemate ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel välja antud õigusaktides pandud ülesandeid ning teeb Häädemeeste Vallavolikogule (edaspidi: volikogu) ja Häädemeeste Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 

§. 2 Hoolekogu liikmed

(1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, kooli õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

(2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja esindaja, vähemalt 2 õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, õpilasesinduse nimetatud esindaja, gümnaasiumi õpilaste esindaja.

(3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

 

§. 3 Hoolekogu moodustamine

(1) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt 1. oktoobriks.

(2) Hoolekogu koosseis kinnitatakse tähtajatult.

(3) Hoolekogu koosseisu kinnitamiseks esitab kooli direktor sellekohase ettepaneku koos hoolekogu liikmekandidaatide nimekirjaga vallavalitsusele hiljemalt 20. septembriks.

(4) Hoolekogu liikmete asendumisel õppeaasta kestel esitab kooli direktor sellekohase esildise vallavalitsusele ning viimane kinnitab hoolekogu koosseisu muudatused esimesel võimalusel.

(5) Volikogu ja vallavalitsuse esindajad hoolekogudesse määratakse volikogu otsuse või vallavalitsuse korraldusega sellise arvestusega, et hoolekogu koosseis kinnitatakse 1. oktoobriks.

(6) Volikogu ja vallavalitsuse esindajad hoolekogudesse määratakse reeglina kuni nende volituste lõppemiseni volikogu või vallavalitsuse liikmena. Kui hoolekogu liikmeks määratud volikogu või vallavalitsuse liige tuleb asendada varem, tehakse sellekohane otsus või korraldus esimesel võimalusel.

(7) Kooli pedagoogide esindaja(d) hoolekogusse määrab kooli õppenõukogu otsusega.

(8) Õpilaste vanemate esindajad hoolekogusse valib lastevanemate koosolek.

(9) Õpilaste esindaja hoolekogusse määrab õpilasesindus otsusega.

 

§. 4 Hoolekogu pädevus

(1) Üldhariduskooli hoolekogu üldine pädevus on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1.

(2) Hoolekogu ülesanded:

1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kinnitamiseks;

2) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;

3) vajaduse korral annab arvamuse kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;

4) tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;

5) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;

6) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuse kohta;

7) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;

8) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;

9) arutab läbi ja annab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;

10) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;

11) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;

12) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;

13) annab vajadusel nõusoleku haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks gümnaasiumis;

14) annab nõusoleku põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud põhikooli klasside täituvuse piirnormist suurema piirnormi (kuni 26) kehtestamiseks;

15) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;

16) teeb ettepanekuid pikapäevarühmade moodustamiseks koolis ning nende töö planeerimiseks ja korraldamiseks;

17) annab nõusoleku pikapäevarühma täituvuse ülemise piirnormi suurendamiseks;

18) annab vajadusel nõusoleku kooli õppeainete nimistu muutmiseks riiklikes õppekavades sätestatud korras ja tingimustel;

19) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;

20) täidab teisi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja kooli põhimääruses sätestatud ülesanded.

(3) Hoolekogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid kooliga seotud küsimuste võtmiseks hoolekogu koosoleku päevakorda.

(4) Üldhariduskooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

(5) Hoolekogul on õigus teha ettepanekuid volikogule, vallavalitsusele ja kooli direktorile kooli majandusliku ja füüsilise olukorra ning õppe-kasvatustegevuse parendamise kohta.

(6) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

(7) Hoolekogul on õigus saada informatsiooni kooli direktorilt ning volikogult ja vallavalitsuselt kooli olukorda ja tegevust puudutavates küsimustes.

(8) Hoolekogu on kohustatud mitte avaldama teavet õpilaste ja teiste isikute eraelu ja delikaatsete isikuandmete kohta.

 

§. 5 Hoolekogu koosolek

(1) Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor hiljemalt ühe kuu jooksul peale selle kinnitamist.

(2) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

(3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Kutsed koos koosoleku päevakorraga saadetakse hoolekogu liikmetele hiljemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist kas e-posti teel või muul sobival viisil.

(4) Hoolekogu esimees või aseesimees võib hoolekogu koosolekule kutsuda asjatundjaid, lektoreid ning teisi päevakorras olevate küsimustega seotud isikuid.

(5) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

(6) Vajadusel võib kiireloomuliste üksikküsimuste lahendamiseks kutsuda kokku hoolekogu e-koosoleku, teatades sellest hoolekogu liikmetele ette vähemalt 24 tundi e-posti teel või muul sobival viisil.

(7) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või aseesimees.

(8) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor.

(9) Kõik hoolekogu koosoleku päevakorras olevad küsimused, nende arutluskäigud ja otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees ning see saadetakse hoolekogu liikmetele e-posti teel või muul viisil hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Protokollis peab sisalduma vähemalt:

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;

2) koosoleku alguse ja lõpu kellaaeg;

3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;

4) koosolekul osalenud ning puudunud hoolekogu liikmete nimed;

5) koosolekule kutsutud või lubatud isikute nimed ja ametinimetused;

6) kinnitatud päevakord;

7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;

8) vastuvõetud otsused:

9) protokollija nimi.

(10) Hoolekogu ettepanekud, kooskõlastused ja arvamused vormistatakse otsustena.

(11) Otsused võtab hoolekogu vastu häälteenamusega. Kohal peab olema vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu koosseisust, sealjuures hoolekogu esimees või aseesimees. Üldjuhul on hääletamine avalik, salajaseks hääletamiseks teeb hoolekogu sellekohase otsuse.

(12) Poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral on otsustavaks hoolekogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

(13) E-koosoleku puhul toimub hääletamine e-posti teel, hääletama peavad vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.

(14) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus osaleda kooli hoolekogu koosolekutel.

(15) Volikogu ja vallavalitsuse liikmetel on õigus kokkuleppel hoolekogu esimehega osaleda hoolekogu koosolekutel ilma hääleõiguseta.

(16) Hoolekogu protokolle, otsuseid ja muid materjale säilitatakse koolis samadel alustel kooli teiste dokumentidega.

(17) Hoolekogu otsused on avalikud ja asjast huvitatud isikutel on õigus nendega koolis tutvuda.

(18) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

 

§. 6 Otsusega mittenõustumine

Hoolekogu otsusega mittenõustumise korral on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

 

§.7 Hoolekogu töö planeerimine ja aruandlus

(1) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles määratakse ära vähemalt hoolekogu tegevuse eesmärgid ja ülesanded, käsitletavad põhiteemad ning ülesannete täitmise tähtajad.

(2) Hoolekogu esimees esitab ülevaate hoolekogu poolt käsitletud küsimustest ja tegevuse tulemustest ning edasise tegevuse eesmärkidest kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele üks kord õppeaasta jooksul.

 

§. 8 Lõppsätted

Määrus jõustub 08.juulil 2011.a.

 

Toomas Abel

Abivallavanem

 

Vallavanema ülesannetes Külliki Kiiver

Vallasekretär